Πιστοποιήσεις αναγνωρισμένες από το Α.Σ.Ε.Π.

  ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ -ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Από ΑΣΕΠ)

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Α

Άριστη γνώση

Επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης / ALTE

C2

CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH

UNIVERSITY OF MICHIGAN

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH

UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE

 

CERTIFICATE IN PROFICIENT COMMUNICATION

EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS

 

INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 7,5 ΚΑΙ ΑΝΩ

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES)

IDP EDUCATION AUSTRALIA IELTS AUSTRALIA

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Β

Πολύ καλή γνώση

Επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης / ALTE

C1

CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE)

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE)

UNIVERSITY OF MICHIGAN

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

CERTIFICATE IN ANDVANCED COMMUNICATION

EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS

 

TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 785 ΚΑΙ ΑΝΩ

EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY.

USA

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 7

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES)

IDP EDUCATION AUSTRALIA IELTS AUSTRALIA

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER)

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES)

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ

Καλή γνώση

Επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης / ALTE

B2

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH

UNIVERSITY OF MICHIGAN

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION

EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS

 

TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 505 ΚΑΙ ΑΝΩ

EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY.

USA

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 4,5 ΕΩΣ 5,5

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES)

IDP EDUCATION AUSTRALIA IELTS AUSTRALIA

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE)

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES)

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟΥ B2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Δ

Μέτρια γνώση

Επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης / ALTE

B1

PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 3 ΕΩΣ 4

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES)

IDP EDUCATION AUSTRALIA IELTS AUSTRALIA

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY)

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES)

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH

HELLENIC AMERICAN UNION

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

CERTIFICATE IN INTERMEDIATE COMMUNICATION

EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS

 

TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 405 EΩΣ 500

EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY.

USA

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟΥ B1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ Α

Άριστη γνώση

Επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης / ALTE

C2

ALLIANCE FRANCAISE

 

 

DALF – OPTION LETTRES

MINISTÈRE FRANÇAIS DE L’ ÉDUCATION

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

(DALF C2)

MINISTÈRE FRANÇAIS DE L’ ÉDUCATION

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

DIPLÔME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANÇAISES (SORBONNE II)

[Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLÔME D’ ÉTUDES FRANÇAISES (SORBONNE II)]

UNIVERSITÉ DE PARIS IV SORBONNE

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΕΥΗΣ

 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Β

Πολύ καλή γνώση

Επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης / ALTE

C1

DIPLÔME D’ ÉTUDES SUPÉRIEURES (DES)

(χορηγείτο μέχρι το 1996)

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

DELF 2ND DEGRÉ (UNITÉS A5 ET A6)

MINISTÈRE FRANÇAIS DE L’ ÉDUCATION

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

(DALF C1)

MINISTÈRE FRANÇAIS DE L’ ÉDUCATION

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANÇAISE (SORBONNE I)

UNIVERSITÉ DE PARIS IV SORBONNE

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΕΥΗΣ

 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ

Καλή γνώση

Επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης / ALTE

B2

DELF 1ER DEGRÉ (UNITÉS A1, A2, A3, A4)

MINISTÈRE FRANÇAIS DE L’ ÉDUCATION

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

(DELF B2)

MINISTÈRE FRANÇAIS DE L’ ÉDUCATION

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE

(χορηγείτο μέχρι το 1996)

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΕΥΗΣ

 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Δ

Μέτρια γνώση

Επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης / ALTE

B1

DELF B1

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΕΥΗΣ

 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ Α

Άριστη γνώση

Επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης / ALTE

C2

GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS)

Πανεπιστήμιο LudwigMaximilian του Μονάχου

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GOETHE

KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS)

Πανεπιστήμιο LudwigMaximilian του Μονάχου

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GOETHE

ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN

Πανεπιστήμιο Γενεύης

 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Β

Πολύ καλή γνώση

Επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης / ALTE

C1

ZENTRALE OBERSTUFENPRÜFUNG (ZOP)

Ινστιτούτο Goethe

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GOETHE

ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP)

Ινστιτούτο Goethe

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GOETHE

PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCE (PWD)

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GOETHE

ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTANDIGES LEBEN

Πανεπιστήμιο Γενεύης

 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ

Καλή γνώση

Επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης / ALTE

B2

ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDFB)

Ινστιτούτο Goethe

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GOETHE

ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN

Πανεπιστήμιο Γενεύης

 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Δ

Μέτρια γνώση

Επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης / ALTE

B1

ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD)

Αρμόδιοι για το ZD είναι από κοινού το Ινστιτούτο Goethe (GI), το Ελβετικό Νομαρχιακό Συμβούλιο (EDK), το Αυστριακό Δίπλωμα Γερμανικής Γλώσσας (OSD) και τα Συστήματα Τεστ για την μετεκπαίδευση ΕΠΕ (WBT)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GOETHE

ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDaF)

 

Αντικαταστάθηκε από την 1-1-2000 (στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2000) με το ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GOETHE

ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN

Πανεπιστήμιο Γενεύης

 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ Α

Άριστη γνώση

Επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης / ALTE

C2

DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL

Ministry of Education

 

DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)

Ministry of Education

 

CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS)

Ministry of Education

 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Β

Πολύ καλή γνώση

Επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης / ALTE

C1

CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS)

Ministry of Education

 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ

Καλή γνώση

Επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης / ALTE

B2

DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)

Ministry of Education

 

DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL

Ministry of Education

 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ B2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Δ

Μέτρια γνώση

Επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης / ALTE

B1

DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL)

Ministry of Education

 

CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA

Ministry of Education

 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ B1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Για την απόδειξη της γλωσσομάθειας της Αγγλικής (άριστη, πολύ καλή, καλή και μέτρια) γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα, εφόσον τα τελευταία αυτά έχουν τμήμα ή σχολή αγγλικής φιλολογίας ή γλώσσας και είναι πιστοποιημένα ή αναγνωρισμένα από αρμόδιο φορέα της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο ή συνεργάζονται για τη διενέργεια των εξετάσεων και την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών με φορέα που είναι πιστοποιημένος ή αναγνωρισμένος σύμφωνα με τα ανωτέρω. Αν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα, ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την αγγλική, από πανεπιστήμια δημόσιου χαρακτήρα είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται χώρα, στην οποία μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η αγγλική (άρθρο 1 π.δ. 116/2006 ΦΕΚ 115/9.6.2006). Οι υποψήφιοι, για την απόδειξη της γλωσσομάθειας της Αγγλικής (άριστη, πολύ καλή, καλή και μέτρια), σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρέπει να προσκομίσουν, πέραν του τίτλου σπουδών, προς απόδειξη των όρων αποδοχής αυτού, βεβαίωση του οικείου Πανεπιστημίου στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου ή του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα, στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου. Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

  Επίσης:

  α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

  (i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

  (ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

  (iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,

  (iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Οι υπό στοιχείο (iv) τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. Όλα τα ανωτέρω που αφορούν την απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας προσκομίζονται στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο επικυρωμένο από αρμόδιο όργανο, εφόσον δε έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται απαραιτήτως και από επίσημη μετάφρασή τους. Η επίσημη μετάφραση όλων των πιστοποιητικών – τίτλων TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 10811 σπουδών ξένης γλώσσας γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26.12.1913/1.2.1914.

  Σημείωση:

  α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

  β) Ως πανεπιστήμια δημόσιου χαρακτήρα νοούνται τα κρατικά ή ανήκοντα ή ιδρυόμενα από κρατικούς φορείς ή οργανισμούς όπως οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρειες, καντόνια, δημόσια νομικά πρόσωπα, κ.λπ. ανάλογα με την πολιτειακή συγκρότηση ή την οργάνωση της Διοίκησης της οικείας χώρας.

  γ) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την άριστη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.